Privacy and Terms

Luotsi-verkkopalvelun käyttöehdot ja rekisteriseloste

1. Yleistä Luotsi-verkkopalvelun käyttämisestä

Tervetuloa Abonnet Oy:n (jäljempänä ”Abonnet”) Luotsi- verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin (jäljempänä ”Ehdot”) huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Nämä Ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella Palvelua käytetään. Käyttäjän on sallittua käyttää Palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Palvelu voi lisäksi sisältää osioita tai toimintoja (kuten verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Palvelussa erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita, ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Jokin Palvelun sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden asukkaiden saatavilla. Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Abonnetin välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Abonnetin Palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä Palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

2. Palveluntarjoaja

Abonnet Oy (Y-tunnus 2282624-1) Kiiskitie 5 C 42 02170 Espoo

3. Henkilötietojen käsittely ja rekisteriseloste (deletion of data)

Abonnet käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Abonnetin asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/1999) 10 §)

Rekisterinpitäjä Abonnet Oy (Y-tunnus 2282624-1) Kiiskitie 5 C 42 02170 Espoo Sähköposti: [email protected]

Rekisteriasioita hoitaa Tuomo Virkkunen Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi Abonnet Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen sekä markkinointiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Abonnet Oy:n, sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja sen valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mukaan lukien etämyynti ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. Henkilötietoja voidaan käsitellä markkinoinnin kohdentamiseen, esimerkiksi profiloinnin avulla.

Rekisterin tietosisältö Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja ja niiden muutostietoja.

Rekisteröidyn perustiedot, kuten: - etu- ja sukunimi - yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet) - sukupuoli - syntymäaika - kieli - yhteisöasiakkaiden osalta yhteyshenkilöiden työpaikkaa koskevat tarpeelliset tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten: - Abonnet Oy:n palveluja koskevat rekisteröitymistiedot (esim. asiakasnumero, verkkokaupan käyttäjätunnus ja salasana) - asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamisajankohta - asiakkaan ilmoittamat mielenkiinnon kohteet - asiointia koskevat tiedot (esim. tiedot rekisteröidyn ostamista tuotteista, toimitusosoite sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot) - asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. reklamaatiot, palautteet ja asiakaspalvelupuheluiden taltioinnit) - sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain, selainversio) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja - markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kaupanteon yhteydessä, erilaisten palvelujen käytön ja rekisteröitymisen yhteydessä, kuten verkkokaupassa, muissa sähköisissä palveluissa ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Abonnet Oy:n muista rekistereistä ja sen yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Abonnet Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittavalla tavalla mm. viranomaisille, sekä Abonnet Oy:n huolellisesti valitsemille yhteistyökumppaneille, jos rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista kyseisille kumppaneille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa Abonnet Oy:n vastaanottamia henkilötietoja edelleen.

Abonnet Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin Abonnet Oy vastaa siitä, että tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin asiattomilta on pääsy estetty.

Ainoastaan Abonnet Oy:n ja sen lukuun toimivien yritysten nimetyillä työntekijöillä on pääsy rekisterin tietoihin sekä oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja, ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeen heidän työtehtäviensä suorittamiseksi. Nimettyjä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan tiedoissaan oleva virhe tai poistamaan kaikki rekisteröityneeseen liittyvät henkilö- ja muut tiedot. Rekisteröidyn tulee tehdä edellä mainitut ilmoitukset rekisterinpitäjälle joko kirjeitse (Kiiskitie 5 C 42, 02170 Espoo) tai sähköpostitse ([email protected]).

4. Evästeet

Palvelun välityksellä voidaan evästeiden ("cookies") tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä. Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien ja muiden Palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Lisäksi kerätyn tiedon avulla käyttäjälle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia hyödyntämällä. Käyttäjä voi estää evästeiden toiminnan niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

5. Palvelun käyttäminen

5.1 Palvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja rajoitukset Abonnet myöntää käyttäjälle näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan Käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä Ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. Jos Palvelu sisältää nimenomaisen mahdollisuuden välittää Palvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), välittämisen ei katsota olevan ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa. Käyttäjällä on oikeus ottaa Palvelun sisällöstä tuloste tai kopio tai tallentaa kopio omalle päätelaitteelleen omaa yksityistä käyttöään varten. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa tällaisissa tulosteissa ja tallenteissa Palvelun sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset. Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua millään tavoin. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (a) esiintyäkseen Abonnetin edustajana; (b) otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; (c) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen; (d) muiden käyttäjien henkilötietojen tallentamiseen tai keräämiseen; (e) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai (f) muihin lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin. 5.2 Palvelun muutokset Palvelu sisältöineen tarjotaan ”sellaisena kuin se on”. Abonnet on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan Palvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Abonnetilla on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata Palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Abonnetilla on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Abonnetilla on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa. 5.3 Rekisteröityminen Edellä kuvatun käyttöoikeuden saaminen tietyissä Palvelun osioissa saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Oikeus käyttää rekisteröintiä edellyttäviä osioita voidaan rajata koskemaan ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä osiokohtaisesti. Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin. Rekisteröityessään käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan ellei hän rekisteröidy palveluun kolmansien osapuolten avulla (esim. sosiaalisen median palvelut). Käyttäjä on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Palvelussa. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Abonnetiin, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Abonnetilla on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

6. Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkoiset linkit Palveluun

Palvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Abonnetin hallinnassa eikä Abonnet valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä. Abonnet ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista. Ulkoisen linkin tähän Palveluun tulee viitata suoraan Palvelun pääsivulle, ja avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulko-asu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Abonnetin maineeseen tai sen tavaramerkkien goodwill-arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen palvelut tai tuotteet liittyisivät Abonnetin toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Linkki ei saa myöskään sisältää Abonnetin tavaramerkkejä kuviomuodossa. Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Palveluun eivät osoita mitään Abonnetin ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset ovat Abonnetin tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä. Kaikki Palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluvat Abonnetille tai sen yhteistyökumppaneille. Abonnet ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

8. Vastuunrajoitukset

Abonnet pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Abonnet ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on”. Abonnet ei ole vastuussa Palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista. Abonnet ei voi taata Palvelun, sen sisällön tai Palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Abonnet ei myöskään vastaa käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä. Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Abonnet ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Abonnetille olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Abonnetin vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Käyttäjä vapauttaa Abonnetin ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän Palvelun käytöstä.

9. Ehtojen muutokset ja ilmoitukset

Abonnet pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään ilmoituksena siitä, että käyttäjä hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset. Abonnet voi sisällyttää Palveluun ilmoituksia. Abonnet voi myös lähettää käyttäjälle Palvelua koskevia ilmoituksia käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Abonnet on ne lähettänyt tai laittanut esille. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että käyttäjän katsotaan vastaanottaneen kaikki ilmoitukset lähetystavasta huolimatta.

Edellämainitusta poikkeuksen muodostaa palveluun lisättävät maksulliset toiminnot. Maksullisten toimintojen käyttöönotto ei aktivoidu pelkästään palvelun käytön jatkamisella, vaan vaatii aina käyttäjän erikseen tekemän tilauksen.

10. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Palvelun käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.